20230806_123921

کارگاه های بازی مادر و کودک و سرآغازی بر یک مادرانه

روایت بازی
رویداد آموزشی و بیان تجریات فعالان بازی استان مازندران 29 اردیبهشت 1402
ارائه تجربه خانم ها حلیمه حسین زاده و ریحانه صادقی با موضوع : کارگاه های بازی مادر و کودک و سرآغازی بر یک مادرانه