30 شهریور 1400

معرفی جایگاه و ضرورت بازی و معرفی گروه بابازی توسط آقای حسن سلطانی

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی
30 مرداد 1400

روایت اردوی بازی محور ادبیات ارائه آقای امیرحسین خانی زارع

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی
30 تیر 1400

روایت لیگ بازی های رومیزی در مدرسه ارائه آقای محمدرضا رجبی

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی
30 خرداد 1400

روایت بازی و طراحی مفاهیم درسی ارائه خانم اعظم محمدزاده

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی
30 اردیبهشت 1400

روایت باغ بازی طبیعت و تربیت ارائه خانم حمیده مهدی زاده

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی
30 فروردین 1400

روایت بازی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ارائه آقای حسن سلطانی

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی