20230920_144710

اسباب بازی و هویت

اسباب بازی و هویت
ارائه آقای حامد معلمی، مدیر گروه فرهنگی تولیدی انار
سرفصل ها :
_نگاه به اسباب بازی از منظر یک صنعت
_اسباب بازی از منظر ظرفیت های فرهنگی بومی
_باید و نباید های ورود به حوزه اسباب بازی و تولید اسباب بازی