گفت و گو / بازی راه

نباید سرگرمی جای تفریح را بگیرد

سید محمد نوروزیان، در رشته مدیریت آموزشی دکترا گرفته و در حال حاضر محقق حوزه تعلیم و تربیت است. او در گفتگو با حسن سلطانی، مدیر موسسه بابازی، به تبیین تفاوت تفریح و سرگرمی پرداخته و ریشه‌های گفتمانی و نظری

mollahosseini 16 اسفند 1401
0
اخبار

نقش فضاهای طبیعی شهری در پرورش کودک

 چکیده مقاله بررسی رویکرد سبز در زمین های بازی بر دستاوردهای کودکان فرزانه آزادی،کارشناس ارشد

mollahosseini 13 دی 1401
0
اخبار

بازی و بازسازی پیوندهای ایمانی

  واحد پژوهش خانه همبازی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب در نگاه جامعه شناختی دو

mollahosseini 13 دی 1401
0
اخبار

بررسی طرح اتاق اسباب بازی آموزش و پرورش

اعظم محمدزاده ، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دبیر کارگروه بازی و تربیت پژوهشکده مطالعات

mollahosseini 13 دی 1401
0