دستش ده

دستش دِه

دستش دِه ارسالی از: خانم ارضی، خراسان رضوی، مشهد وسایل: توپ شرح بازی: این بازی همان ...

شکار مدادها

شکار مدادها

شرح بازی: بازیکنان باید ایستگاه به ایستگاه، مدادهای روی میز را بردارند و آن‌هارا به شیوه‌ای ...