نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط

کارگاه پرسش و پاسخ باشگاه نوآوران تفریح و نشاط
5 مهر 1399
بازی فکری بزرگراه
5 مهر 1399

گزارش تصویری نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط

باشگاه نوآوران تفریح و نشاط در راستای شناسایی ظرفیت های شهرستان های استان اقدام به برگزاری اولین رویداد ویژه فعالان عرصه تفریح و نشاط در شهرستان های استان نمود. در این نشست تخصصی ۵ تجربه و الگوی موفق مردمی خراسان رضوی در عرصه نشاط و تفریح ارائه گردید.

معرفی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط حسن سلطانی

حسن سلطانی در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به معرفی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط می پردازد.

رابطه نشاط و پیشرفت حجت الاسلام راجی

حجت الاسلام راجی در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به رابطه نشاط و پیشرفت در گام دوم انقلاب می پردازد.

تجربه موسسه نور و نشاط رضوی مهدی سلطانی نژاد

مهدی سلطانی نژاد در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به ارائه تجربه موسسه نور و نشاط رضوی می پردازد.

تجربه بازی رسان و لیگ بازی حجت الاسلام رجبی

حجت الاسلام رجبی در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به ارائه تجربه بازی رسان و لیگ بازی می پردازد.

تجربه باشگاه طنز انقلاب اسلامی ناصر جوادی

ناصر جوادی در نشست تخصصی نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به ارائه تجربه باشگاه طنز انقلاب اسلامی می پردازد.

تجربه اردویی پدر و پسری در شهرستان گناباد هادی نعمتیان

هادی نعمتیان در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به ارائه تجربه اردویی پدر و پسری در شهرستان گناباد می پردازد.

تجربه تیم عمو جعفری و آقا برکت حجت الاسلام جعفری

حجت الاسلام جعفری در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به ارائه تجربه تیم عمو جعفری و آقا برکت می پردازد.

کارگاه پرسش و پاسخ باشگاه نوآوران تفریح و نشاط

پخش پایانی نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به پرسش و پاسخ مخاطبین برنامه در این خصوص اختصاص یافت.